Trường học của chúng tôi

Trường học của chúng tôi

Trường George J. Mitchell
(207) 873-0695
Lớp K-3

Trường Albert S. Hall
(207) 872-8071
Lớp 4-5

Trường trung học cơ sở
(207) 873-2144
Lớp 6-8

Trung học phổ thông
(207) 873-2751
Lớp 9-12